Investeringer

Incepto investerer i selskaper med betydelig verdiøkningspotensial basert på aktivt eierskap. Vi bidrar med tung strategisk, operasjonell og finansiell kompetanse i tillegg til kapital.
Investeringer finansieres med egne og/eller medinvestorers midler. Incepto ønsker at nøkkelmedarbeidere er medeiere i selskap vi går inn i for å sikre deres engasjement og la dem ta del i verdiøkningen. Incepto vil typisk innta rollen som ”private equity management selskap” for å representere eierne. Vi tilbyr å påta oss styreverv og interimlederroller i tillegg til prosjektrettede roller. Vår unike kompetanse og pragmatiske måte å jobbe på sikrer en effektiv gjennomføring av omstillinger/turnaround, strategiske og operasjonelle forbedringer. Normalt vil Incepto søke å realisere verdiøkningen ved en exit etter 3-5 år.

Investeringskriterier

Incepto fokuserer primært på investeringer i programvare/tjenesteselskaper innen IKT sektoren. Vi ser spesielt etter modene selskaper der vi kan bidra til betydlig verdiøkning. Ofte innebærer det at selskapet ikke leverer tilfredsstillende resultater. Incepto vurderer direkteinvesteringer etter følgende kriterier:

Produkter og tjenester.Programvare innenfor bransje eller virksomhetsområde med naturlig etterspørsel selv i nedgangstider. Det er en fordel med programvare som har potensialet for leveranse som tjeneste (Saas, Software as a Service), forbedring av produktutvikling og at det er eller kan utvikles tjenester rundt produktet.

Kunder. Stabil kundemasse med tilfredse kunder. Potensiale for verdiøkning av eksisterende kundemasse.

Inntektsmodell. Selskapet bør ha gjentagende inntekter i dag og potensialet bør være minst 30%, gjerne høyere.

Eierskap/Nøkkelmedarbeidere. Incepto må ha mulighet til å oppnå eiermessig kontroll alene eller sammen med andre medinvestorer (>50% eierandel). Ledelse og nøkkelmedarbeidere skal ønske å få inn Incepto som ny og mer profesjonell eier og ha mulighet til å være og gå inn som eiere i selskapet.

Størrelse. 10-100 ansatte med omsetning på opptil 100MNOK.

Finansiell stilling. Det skal være mulig å oppnå en akseptabel gjelds- og egenkapitalgrad på kort sikt med begrenset behov for tilførsel av kapital gitt at Incepto bidrar til operative forbedringer.

Prosessen

Prosessen for direkteinvesteringer består av tre hovedfaser:

Vurderingsfasen. En innledende fase der Incepto vurderer selskapet opp mot våre kriterier, utarbeider en handlingsplan med nøkkelpersoner i selskapet og utarbeider et faktagrunnlag for en investeringsbeslutning. I denne fasen vil Incepto vurdere om medinvestor skal inviteres med.

Verdiøkningsfasen. Etter en positiv investeringsbeslutning vil Incepto sammen med nøkkelpersoner i selskapet gjennomføre handlingsplanen for å øke verdien på selskapet. Incepto bidrar til verdiskapning ved strukturelle nedringer, turnaround og operasjonelle forbedringer.

Exit. Etter at Incepto har bidratt til verdiøkning vil vi søke nye eiere som øke verdien til selskapet ytterligere. Dette gjøres enten ved en børsintroduksjon eller salg av selskapet.

Incepto jobber proaktivt gjennom hele prosessen med å finne de rette selskapene, øke deres verdi og realisere denne i tett samarbeid med nøkkelmedarbeidere og eventuelle medinvestorer.

Back to Top